Læs nærmere om vores persondatapolitik, cookiepolitik og GDPR, som er baseret på gældende dansk lovgivning på området.

Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores services. Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine persondata på bedst mulige vis. Du kan herunder læse om vores persondatapolitik, samt vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, som du har i forbindelse med brug af vores hjemmeside.


Hvilke ydelser leverer vi

Vores virksomhed leverer softwareprodukter til private, samt erhverv og i denne sammenhæng indsamler vi derfor en række data om dig. I de nedenstående afsnit har vi uddybet hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler persondataene og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.


Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting. Det kan for eksempel være et navn, en adresse eller et telefonnummer, men det kan også være et billede eller en IP-adresse. Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person og det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes for persondata. Hvis flere data, hver for sig ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, så har de karakter af persondata.


Vi indsamler persondata på flere måder

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:

 • Når du besøger vores hjemmesider.
 • Når du lægger et produktet i indkøbskurven og gennemfører købet.
 • Når du er i kontakt med vores kundeservice.
 • Når du selv giver os persondataene.
 • Når du afgiver informationer til tredjepart, som vi har samarbejde med.

Du kan i afsnitet nedenfor læse mere om, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag vi gør det.


Vi bruger dine persondata på flere måder

Vi bruger dine persondata på følgende måder:

 • Når vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål.
 • Når vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.
 • Når vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata.
 • Når vi videregiver dine persondata i visse tilfælde.


Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål

Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier.

Nødvendige oplysninger i forbindelse med din ordre:
Dette er for eksempel dit navn, din adresse, din e-mailadresse eller dit telefonnummer, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.
Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Hvis vi ikke kan behandle disse persondata, så kan vi ikke levere vores service til dig.
Der kan også være andre behandlingsgrundlag, som for eksempel, at vi ifølge lovgivningen skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven.
Hvis vi ønsker at bruge dine persondata, på en anden måde end det formål det var nødvendigt at indsamle dem til, så oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og vi oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

Persondata til at tilpasse kommunikation og markedsføring:
Det vil sige, at der er visse persondata som vi gerne vil kende om dig, så vi kan forbedre vores produkter og tjenester. Disse persondata kan ligeledes benyttes til at tilpasse vores, samt vores samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig. På den måde kan vi optimere din relation til os, så vi kan tilbyde dig lige præcis de ydelser og produkter, som du specifikt har brug for.
Det er også indsamling af persondata om færden på vores hjemmeside, herunder IP-adresser og placering af cookies på din computer. Dette kan være nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer korrekt.
Ingen af persondataene i denne kategori er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores service til dig og du skal derfor afgive et udtrykkeligt samtykke, for at vi må indsamle, samt bruge disse persondata. Vores behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke. Det er frivilligt at give os dit samtykke og du kan til enhver tid trække det tilbage. Du kan kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, som du finder nederst i vores persondatapolitik.

Vi gør opmærksom på, at vi i medfør af gældende dansk lovgivning har ret til at kontakte dig som kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsvarende dem, du tidligere har købt hos os. Det gælder for eksempel, hvis vi har modtaget din e-mailadresse i forbindelse med dit køb, selvom du ikke har givet specifikt samtykke hertil. Hvis vi kontakter dig med sådanne tilbud, vil vi klart og tydeligt præsentere dig for muligheden for at frabede dig lignende henvendelser i fremtiden. Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

Persondata til at varetage vores interesser i fremtiden:
I den tredje kategori er der visse persondata, som vi opbevarer, for at vi kan varetage vores interesser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor.
Vores behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.
Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af persondata ved denne behandling, fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ’vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige’.


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på:

 • Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt eller rådgivning som nævnt i de følgende afsnit.
 • Hvor længe siden det er, vi havde en relation til dig som medarbejder, kunde, samarbejdspartner eller andet.
 • Om der har været dialog eller korrespondance siden da.
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye varer, da vi gerne vil give dig så god service som muligt.
 • Om du har givet os samtykke til at opbevare persondataene, bl.a. med henblik på senere markedsføringstiltag.
 • Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risikerer i relation til vores rådgivning.

Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms, samt korrekt at kunne dokumentere det over for myndighederne.

Da vores ydelse omfatter et produkt, som vi har et ansvar for over dig eller andre, så opbevarer vi som udgangspunkt nogle persondata i minimum 10 år. Det er blandt andet dine kontaktpersondata, mailkorrespondance med dig, supporthenvendelser via vores livechat, din unikke softwarelicensnøgle(r) og lign. kommunikation, som vil gøre os i stand til at hjælpe dig med en evt. problemstilling så hurtigt som muligt.

Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser. Vi ’renser’ dokumenterne for de persondata, der ikke er nødvendige herfor.


Vi kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata

Vi kontrollerer løbende, at de persondata vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Det gør vi ved, med jævne mellemrum, at sende dig en e-mail indeholdende de persondata, som vi har registreret om dig. Vi kontrollerer også ved at sammenholde dine persondata med offentlige registre og ved at sende dig en bekræftelse ved aftalens indgåelse, om de persondata vi har registreret om dig. Ligeledes har vi fastsat interne retningslinjer, for hvordan vi kontrollerer oplysningernes rigtighed.

Du kan benytte kontaktoplysningerne i bunden til at meddele os dine ændringer.


Vi videregiver dine persondata i disse tilfælde

Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre, medmindre:

 • Det er nødvendigt for at vi kan udføre vores service over for dig.
 • Det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen.
 • Du har givet os samtykke til det.
 • Det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart. (der er strenge regler i lovgivningen for at skulle videregive persondata på dette grundlag)
 • Det er som led i vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU.

Hvis det er nødvendigt for at udføre vores service.
Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a. vores egne koncerninterne selskaber, samarbejdspartnere indenfor behandling af elektronisk kommunikation, opbevaring af vores hjemmeside hos en godkendt serverudbyder, samt vores supportplatform som varetager alt kommunikation til vores kunder og samarbejdspartnere. Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig.
Det kan f.eks. være levering af produkter til din e-mailadresse eller fysiske adresse, konkret rådgivning eller supporthenvendelser og outsourcing af vores IT-systemer. Det kan også være det Det Centrale Personregister, for at vi kan ajourføre eventuelle navne- eller adresseændringer i databaser om vores kunder.

Hvis det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen.
Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte os selv, en samarbejdspartner eller en tredjepart.
Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive persondata uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det og andre gange kan vi gøre det.

Hvis du har givet samtykke.
Vi videregiver personlige persondata til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vores virksomhed og koncern, hvis vi har dit samtykke. Dit samtykke og dermed videregivelsen til vores samarbejdspartnere dækker blandt andet over, at vores samarbejdspartnere må kontakte dig med henblik på salg og markedsføring. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Hvis det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner.
I det omfang, lovgivningen tillader det, kan vi videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører vores samarbejdspartnere og tredjeparter.

Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

Vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU.
Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende fungerer som vores databehandlere. Et tredjeland kan f.eks. være visse lande i Afrika. USA er ikke et tredjeland pga. den såkaldte Privacy-Shield aftale mellem USA og EU, hvis virksomheden i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen.
Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af persondata passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er underlagt i forhold til lovgivningen.


Du har mange rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet at du har:

 • Ret til at få forkerte persondata rettet.
 • Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi.
 • Ret til at få slettet dine persondata.
 • Ret til at kræve begrænsning.
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke.
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU.
 • Ret til at undgå profilering.
 • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata.


Ret til at få forkerte persondata rettet

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Det gør vi ved sende dig en e-mail med de persondata, vi har registreret om dig med jævne mellemrum, ved at sammenholde dine persondata med offentlige registre.

Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine persondata, som vi er i besiddelse af.


Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene.

Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene.

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.


Ret til at få slettet dine persondata

Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.


Ret til at kræve begrænsning af behandling

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.


Ret til at gøre indsigelse imod behandling

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.


Ret til at tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.


Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU

Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU.

Vi kan oplyse, at vi videresender persondata til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere i USA, Tyskland, Irland, England, Sverige, Norge og Holland.

Alle vores databehandlere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen (læs mere her: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/eu-us-privacy-shield/) og har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning.

Vi kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.


Ret til at undgå profilering og at vi træffer automatiske afgørelser

Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata eller træffer automatiske afgørelser. Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed eller træffer automatiske afgørelser.


Ret til at Klage

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. e-mail med teksten ”klage” i emnefeltet.

Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk


Børn

Vores virksomhed er målrettet voksne og vi indsamler ikke bevidst persondata fra eller om børn. Vi er realistiske omkring, at f.eks. børns brug af elektroniske enheder aldrig kan betyde med 100% sikkerhed, at vi ikke modtager persondata om børn.

Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage persondata fra børn og vi sletter straks persondataene, hvis vi bliver opmærksom på, at vi utilsigtet har modtaget persondata om børn. Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet persondata til os bevidst eller ubevidst, så beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontaktpersondata i bunden.


Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata, både fordi det er et lovkrav, men også fordi vores egne interne etiske og regler kræver, at vi gør det.

Vi benytter relevante og forsvarlige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres, offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at:

 • Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata.
 • Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger.
 • Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau.
 • Vi orienterer berørte personer, hvis der er risiko for, eller opstår et egentligt databrud.


Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer

Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for den (eller de) medarbejder(e), der har brug for det. Medarbejdere, der har brug for at håndtere persondata, har underskrevet en tavshedserklæring.

Inkluderet i vores regler om informationssikkerhed er også, at vi løbende træner vores medarbejdere i korrekt håndtering af persondata og kontrollerer, at reglerne overholdes af medarbejderne.


Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger

Vi har blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:

 • Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata.
 • Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse.
 • Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler persondata.
 • Installeret systemer til behandling af persondataene, som er i overensstemmelse med branchens krav og retningslinjer.
 • Begrænsning af adgangen til persondata, så det kun er de medarbejdere relevante for sagen, der har adgang og kun i det omfang det er nødvendigt.
 • Kontrol af medarbejderes faktiske adgang til persondata gennem logning og tilsyn.
 • Undersøgelse af, om de persondata vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det vil vi gøre, hvis det ikke har negativ indvirkning på vores service og forpligtelser over for dig.
 • Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på vores vegne, så vi sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne regler, samt etiske standarder.
 • Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle IT-, systemer der behandler persondata. Det gør vi for at sikre, at vi har et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for behandlingen af persondata.


Risikoen og ansvarsfraskrivelse

Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren. Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding. Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.

Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning. Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi anbefaler derfor, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata. Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus-, antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer. Vi anbefaler også, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer samt mobile enheder og aldrig oplyser dit password til andre!


Underretning

Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata. Skulle vores IT-systemer eller andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.


Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.


Dataansvarlig

SoftwareNerds ApS er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

SoftwareNerds ApS
Skolestræde 3
8900 Randers C.
CVR: 3850 8474


Cookiepolitik

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.


Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.


Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering


Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.


Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge at indgå i Gemius målingen her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Annoncenetværk

Websitet anvender følgende annoncenetværk:

 • Google AdWords
 • Bing Ads

Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg


Kontaktoplysninger

SoftwareNerds ApS
[email protected]